Bekymringsmelding:
Henvendelsen gjelder: *
Adresse henvendelsen gjelder: (vegnavn og husnummer) *
Postnummer
Kommune *
Målernummer:
Skriv detaljert informasjon om forholdet: *
Vedlegg (bilde el.):
NB: størrelse på fil maks 4 MB.
Dine opplysninger:
(Dersom du ønsker å være anonym, lar du disse feltene stå tomme)
Navn:
Mobiltlf.nr:
Epostadresse:
(for å få kvittering for innsendt sak, må epostadresse fylles ut)